Политика за поверителност

Политика за поверителност

Цел на политиката по управление на личните данни  Събиране на лични данни, свързано с основната дейност на „Топ Груп Плюс“ ООД.

За изготвяне на оферта, изготвяне на договор, изпълнение на договор или в контекста на други отношения ние от „Топ Груп Плюс“ ООД обработваме лични данни, за да предоставяме продукти и услуги, които клиентите са заявили и които „Топ Груп Плюс“ ООД произвежда и предоставя, както за да изпълнява всичките си задължения и да се ползва от правата, съгласно законодателството.

Обработката на лични данни се извършва с цел:

 • установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация;
 • управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги; изготвяна на предложение за сключване на договор;
 • изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя „Топ Груп Плюс“ ООД;
 • за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;
 • осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното;
 • всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на продуктите и услугите от „Топ Груп Плюс“ ООД;
 • изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор;
 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от „Топ Груп Плюс“ ООД, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или
 • за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;
 • анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от страна на от „Топ Груп Плюс“ ООД;
 • за да се установи и/или предотвратят незаконосъобразни действия или действия в противоречия с
 • установени условия за съответните продукти или услуги;
 • оценка и измерване на ефективността от рекламите на „Топ Груп Плюс“ ООД, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;
 • проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти;
 • извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

За изпълнение на нормативни задължения:   „Топ Груп Плюс“ ООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:   задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи; предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.; задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство; предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;   След клиентско съгласие:   „Топ Груп Плюс“ ООД обработва лични данни, само след предварителното съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни на субекта на лични данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако се даде съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения:   „Топ Груп Плюс“ ООД изготвя подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги на „Топ Груп Плюс“ ООД, като и извършва детайлни анализи на клиентски данни; изготвят се подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги от партньори на „Топ Груп Плюс“ ООД, като обработването на лични данни е част от този процес.   Видове обработвани от „Топ Груп Плюс“ ООД лични данни:   Основни лични данни включват имена, пол и възрастова група, адрес (постоянен адрес) и други, както са описани в Декларация за даване на информирано съгласие за лични данни   трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес; данни, свързани с електронни съобщителни услуги; данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания; информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания друга обратна връзка, получена от клиентите; лични данни за контакт: адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер); видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на „Топ Груп Плюс“; маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме; информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Топ Груп Плюс“ ООД; клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Топ Груп Плюс“ ООД за идентификация на клиенти; данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения; информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;   Когато обработваме личните данни, и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.   Съгласие за предоставяне на лични данни:   Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Топ Груп Плюс“ ООД. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Топ Груп Плюс“ ООД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. „Топ Груп Плюс“ ООД има голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които клиентът ползва. Оттеглянето на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи, може да доведе до невъзможност за извършване на тези действия. За всяко оттегляне на лични данни субектът на лични данни ще бъдете уведомен до какви последици може да доведе, съгласно отношенията на клиентите с „Топ Груп Плюс“ ООД. За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми „Топ Груп Плюс“ ООД от публично известените данни за контакт, свързани с управлението на личните данни.   Основни термини в политиката по управление на личните данни   Електронно събрани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.   Анализ на данните: детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.   Партньор/и: това са дружества, с които „Топ Груп Плюс“ ООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.   Легитимен интерес   „Топ Груп Плюс“ ООД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързано със своя легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват.   Обработка на анонимизирани данни   „Топ Груп Плюс“ ООД в редки случаи обработва лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.   Използване на автоматизирани алгоритми   За обработването на лични данни ние използваме частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за осигуряване на лично отношение към клиентите на „Топ Груп Плюс“ ООД, за адаптиране на продуктите и услугите ни към клиентските нужди по най-добрия възможен начин или за калкулиране на търговски и други отстъпки. Този процес се нарича профилиране. „Топ Груп Плюс“ ООД използва частично автоматизирани алгоритми за да определя клиентски рейтинг, чрез извършване на първоначални и/или текущи клиентски оценки. За тези цели „Топ Груп Плюс“ ООД използва клиентски основни данни. Алгоритъмът за обработка цели да осигури оценка на клиентски търговски и други отстъпки. Тази частична автоматизирана обработка се извършва с помощта на анализ на данни.   Защита на лични данни   За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори „Топ Груп Плюс“ ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики и др. Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, както и комитет за защита на данните със Заповед на Управителя № 115/02.05.18, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни. С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.   Заличаване на лични данни   По правило, в „Топ Груп Плюс“ ООД се прекратява използването на лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една година от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години). При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас. При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.   Възможност за предаване на лични данни на трети лица   „Топ Груп Плюс“ ООД предоставя лични данни на трети лица в изключителни случаи, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни и се осъществява строг контрол за изпълнение на тази цел. В този смисъл „Топ Груп Плюс“ ООД остава отговорна за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.   Лични данни „Топ Груп Плюс“ ООД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):   Лица, обработващи данни от името на „Топ Груп Плюс“ ООД:   дружества- кредитни агенции; дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията – агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, за поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания; пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им; дистрибутори и агенти на „Топ Груп Плюс“ ООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти; лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.; лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на „Топ Груп Плюс“ ООД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения; инсталатори – за инсталация или поддръжка на устройства на територията или за „Топ Груп Плюс“ ООД; лица, наети на граждански договор от „Топ Груп Плюс“ ООД, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.; органи, институции и лица, на които „Топ Груп Плюс“ ООД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство; компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред; доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис; банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения; охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на „Топ Груп Плюс“ ООД; лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител; лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.   Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни   Право на информация:   Субектите на лични данни имат право да поискат:   информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник; информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до тях, поне в случаите на автоматизирани решения.   Право на корекция:   В случай че „Топ Груп Плюс“ ООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време, да поискат:   заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона; уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.   Право на възражение:   По всяко време субектите на лични данни имат право да:   възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответния субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани; възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.   Право на ограничаване на обработването:   Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако:   субектът на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни; обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване; когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на „Топ Груп Плюс“ ООД за обработка са законни.   Право на преносимост на данни*:   Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на „Топ Груп Плюс“ ООД в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:   обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;   Право на жалба:   В случай че субект на личните данни сметне, че „Топ Груп Плюс“ ООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже с „Топ Груп Плюс“ ООД за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни. Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. „Топ Груп Плюс“ ООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява „Топ Груп Плюс“ ООД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на „Топ Груп Плюс“ ООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.   Актуалност и промени на политиката по личните данни   С цел прилагане на актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, „Топ Груп Плюс“ ООД поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.   Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 04.05.2018г.